HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2560
 
 
 
 
 
ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ. 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
 
ด่วนที่สุด การอบรมการดำเนินงานเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
 
มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
 
โครงการประชุมฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 20 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 37 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 23 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 18 
 
การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในส่วนภูมิภาค ในพื้นที่จังหวัดตาก [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 64 
 
ด่วนที่สุด การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 70 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 2 [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 30 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปนะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) งวดที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562) [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 26 
 
แนวทางการขออนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 32 
 
ด่วนที่สุด การรณรงค์จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 17 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 56 
 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 11 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 39 
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 11 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 69 
 
ด่วนที่สุด กาตติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 11 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 37 
 
ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์การพิจารณาการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 [ 11 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 39 
 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือ \"ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ต้อนรับปีใหม่ไทย\" [ 11 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 35 
 
การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info) งวดที่ 2 [ 11 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 64 
 
ด่วนที่สุด การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองนาดเล็ก (PM2.5) [ 11 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 53 
 
ด่วนที่สุด การติดตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV [ 10 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 63 
 
ด่วนที่สุด ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 58 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 398
 
 
 
 
 
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170
โทรศัพท์/โทรสาร : 055-561-444
จำนวนผู้เข้าชม 1,132,633 เริ่มนับ 22 ก.ย. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com