HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2560
 
 
 
 
 

ภาษีป้าย


ภาษีบำรุงท้องที่


ภาษีโรงเรือนและที่ดิน


ลงทะเบียนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


การขอนำบุตรเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน(หน้าปก)


คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน(ประกาศฯ)


คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน(การออกใบฯ น้ำมัน (ชุด 1 มี 8 หน้า)


คู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล


ขั้นตอนวิธีการรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชน การให้คำปรึกษาและการให้บริการข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่ที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ของเทศบาลตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก


คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน


โครงสร้างศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลแม่กลอง


แนวทางการช่วยเหลือประชาชน


อนุกรรมการช่วยเหลือประชาชน


คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลแม่กลอง

 
  (1)  
 
 


 
 
 
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170
โทรศัพท์/โทรสาร : 055-561-444
จำนวนผู้เข้าชม 1,132,556 เริ่มนับ 22 ก.ย. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com